• 2 سال پیش

  • 2.1K

  • 03:47

زاده‌شدن فریدون

قصه‌های شاهنامه
1
1
1

زاده‌شدن فریدون

قصه‌های شاهنامه
  • 03:47

  • 2.1K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت داستان زاده شدن فریدون بازگو می‌شود. داستانی که بسیار به داستان‌های مذهبی و تاریخی دیگر شباهت دارد چرا که ضحاک به دنبال اوست تا در همان بدو تولد او را بکشد تا پادشاهی خود را حفظ کند. سلطنتی که منجمان در تعبیر خواب ضحاک آن را رو به افول می‌دانند.

shenoto-ads
shenoto-ads