• 2 سال پیش

  • 386

  • 30:51
  • 30:51

  • 386

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان حقیقی در باب رسیدن به آرامش و دوری از استرس کتاب ۱۰ درصد شادتر How I Tamed the Voice in My Head چگونه صدای داخل سرم را آرام کردم نویسنده: دن هریس | Dan Harris نشر شمشاد | ترجمه محمد غفوری گوینده و متن: مهدی بهمنی تدوین: رضا بهمنی

با صدای
مهدی بهمنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads