• 2 سال پیش

  • 133

  • 59:41

منجی در زرتشت I اردشیر خورشیدیان به میزبانی مهدی دقیقی

فطرس مدیا
4
4
0

منجی در زرتشت I اردشیر خورشیدیان به میزبانی مهدی دقیقی

فطرس مدیا
  • 59:41

  • 133

  • 2 سال پیش

توضیحات
واگویه‌ای از منجی موعود منجی در زرتشتیان کیست و چه خواهد کرد!؟ رییس انجمن زرتشتیان به میزبانی مهدی دقیقی

با صدای
اردشیر خورشیدیان
مهدی دقیقی
فطرس مدیا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads