• 2 سال پیش

  • 340

  • 05:33

نصفه شبم بری خدا خسته نیست

در حلقه رندان
2
2
1

نصفه شبم بری خدا خسته نیست

در حلقه رندان
  • 05:33

  • 340

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای ابوالفضل زرویی نصرآباد

با صدای
ابوالفضل زرویی نصرآباد
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads