• 7 سال پیش

  • 96

  • 33:16

افتتاحیه

رادیو حافظ
8
8
1

افتتاحیه

رادیو حافظ
  • 33:16

  • 96

  • 7 سال پیش

توضیحات
رادیو حافظ,همنشینی صدا,شعر وموسیقی.پیوندی صمیمانه وخالصانه با حافظ ناظری.

shenoto-ads
shenoto-ads