• 3 سال پیش

  • 1.1K

  • 01:46
  • 01:46

  • 1.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در رویکرد یونگ زن و مرد به خاطر میزان فعال بودن آنیما و آنیموس در هر یک، زن در صورتی می تواند ملکه بودن را تجربه کند که مرد را در تصمیم گیری ها و امنیت بخشی حاکم خود بداند.

با صدای
گروه کیمیای آگاهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads