• 3 سال پیش

  • 145

  • 10:51

قصه ظهر جمعه این هفته به قلم فاطمه اذرافراز عزیز

رادیو هفت صحنه
1
1
0

قصه ظهر جمعه این هفته به قلم فاطمه اذرافراز عزیز

رادیو هفت صحنه
  • 10:51

  • 145

  • 3 سال پیش

توضیحات
روایتی از خشونت علیه زنان

با صدای
مژگان قنبری
پیام کیانیپور
حسین شوندی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads