• 3 سال پیش

  • 237

  • 19:40

نگاهی به اوضاع نا مناسب آموزش و پرورش در ایران

رادیو اطلس
1
1
0

نگاهی به اوضاع نا مناسب آموزش و پرورش در ایران

رادیو اطلس
  • 19:40

  • 237

  • 3 سال پیش

توضیحات
آموزش و پرورش در ایران، مهم ترین رکن توسعه در کشور بوده و به نظر می رسد که وزارت خانه مهم تر از آموزش وپرورش در ایران نداشته باشیم و کارخانه آدم سازی و کادر سازی و پرورش نیروی انسانی برای آینده کشور است بهترین و طلایی ترین سال های عمر شهروندان در آن طی می شود و از طریق نیروهای این وزارت خانه (دبیران و آموزگاران و استادکاران) هدایت می شود. اما متاسفانه بیش از نیم قرن است که آموزش و پرورش ما، وضعیت خوبی ندارد.

با صدای
بهار زارعان، رضا عبدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads