• 2 سال پیش

  • 11

  • 01:28:33
حافظ - غزل 3 - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا - شرح سطر به سطر

حافظ - غزل 3 - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا - شرح سطر به سطر

سهیل قاسمی
0
حافظ - غزل 3 - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا - شرح سطر به سطر
  • 01:28:33

  • 11

  • 2 سال پیش

حافظ - غزل 3 - اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا - شرح سطر به سطر

سهیل قاسمی
0

توضیحات
بررسی غزل 3 حافظ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را در نشست زنده اینستاگرامی سهیل قاسمی و نیما مصطفوی اجرای غزل: پرسته بال افکن

با صدای
سهیل قاسمی
نیما مصطفوی
پرسته بال افکن
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads