• 4 سال پیش

  • 96

  • 12:52

کدام شهر کانادا را برای زندگی انتخاب کنیم؟

کوچ رادیو
3
3
1

کدام شهر کانادا را برای زندگی انتخاب کنیم؟

کوچ رادیو
  • 12:52

  • 96

  • 4 سال پیش

توضیحات
این سؤالی است که ما هر روز در مؤسسه چهره نگار به آن پاسخ می‌دهیم. چه از سوی کسانی که از طریق اکسپرس‌انتری اقامت کانادا را دریافت می‌کنند و چه کسانی که از طریق تحصیل فرزندانشان عازم کانادا هستند، همواره این سؤال را از ما می‌پرسند که برای شروع کدام شهر کانادا را برای زندگی انتخاب کنند. طبیعی است که این انتخاب از حساسیت بالایی برای مهاجران برخوردار است. در این برنامه درباره شهرهای شاخص کانادا، یعنی تورنتو، ونکوور، مونترال و وینیپگ صحبت می کنیم…

با صدای
مجتبا شکوهی راد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads