• 4 سال پیش

  • 534

  • 05:36

دکلمه ی شعر وای باران باران

شعر ودکلمه
3
3
1

دکلمه ی شعر وای باران باران

شعر ودکلمه
  • 05:36

  • 534

  • 4 سال پیش

توضیحات
دکلمه ی شعر وای باران شعر:استاد حمید مصدق دکلمه :نجیبه محمدی تنظیم و میکس:خانم زهرا میرزایی ما را همراهی کنید در کانال شعر ودکلمهt.me/nmohammadiii

shenoto-ads
shenoto-ads