• 4 سال پیش

  • 34

  • 08:50
  • 08:50

  • 34

  • 4 سال پیش

توضیحات
در بخش پادکستها به موضوعات مهم اما روتین زندگی می پردازیم و بیشتر با آنها آشنا می شویم و راه کارهایی برای ایجاد، بهبود و رشد آنها ارائه می کنیم. تا در کنار هم زندگی شادتر، پویاتر و موفق تر داشته باشیم.

با صدای
احسان رجب زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads