• 5 سال پیش

  • 342

  • 04:34

رادیولوزی-لیلی

رادیولوزی
0
0
1

رادیولوزی-لیلی

رادیولوزی
  • 04:34

  • 342

  • 5 سال پیش

توضیحات
گوینده راحله هراتی ،براساس کتاب لیلی نام تمام دختران زمین است نویسنده عرفان نظرآهاری کاری از رادیو لوزی گروه تولید محتوای ایما
تدوین وتنظیم حامدجهانتیغ
عکس مهدی امینی راد
مرکز صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان ،شرکت محتوای هوشمندنگاره ایما

shenoto-ads
shenoto-ads