• 1 ماه پیش

  • 0

  • 05:00

MiniPod: If a dog chews shoes | Pronunciation practice with Janice - د تلفظ تمرین له جېنس سره: تاسو دا جمله "If a dog chews shoes" په سمه توګه څنګه تلفظ کوئ؟

SBS Pashto - اس بي اس پښتو
0
توضیحات
MiniPod: If a dog chews shoes | Pronunciation practice with Janice - د تلفظ تمرین له جېنس سره: تاسو دا جمله "If a dog chews shoes" په سمه توګه څنګه تلفظ کوئ؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads