• 5 سال پیش

  • 25

  • 02:48

ژول ورنیسم : خواب سیاه - بخش چهارم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

ژول ورنیسم : خواب سیاه - بخش چهارم

Tile Soft | تیله سافت
  • 02:48

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
ترس آقای زارعی طبیعی بود… سفر او از خانه و اتاقش به یک میدان جنگ مجازی در خواب تا بیدار شدنش در یک سوله باعث شده بود تا ترس در تمام سلول های بدنش رسوب کند. گویی اورژانس هم در دستان دانشجوی بی نام بوده که زارعی داستان ما از این سوله سر درآورده است. متن این نمایش نامه در : http://tilesoft.ir/jv4

با صدای
پارسا آیین پژوه
منصوره قاسمیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads