• 1 هفته پیش

  • 3

  • 43:53

انگیزش و شخصیت ( بخش دوم)

آهسته
0
0
0

انگیزش و شخصیت ( بخش دوم)

آهسته
  • 43:53

  • 3

  • 1 هفته پیش

توضیحات

در قسمت ششم آهسته نگاهی ((هرم انگیزشی مازلو ))انداختیم

دریافتیم که عالی ترین نیازانسان ،میل به تحقق خویشتن است

در این قسمت از آهسته به ویژگی های مردمان خودشکوفا میپردازیم

((مردمان خودشکوفا ، مطالعه ای بر سلامت انسان))

با من در ارتباط باشید

torkashvandsina@yahoo.com


کتاب : انگیزش و شخصیت- آبراهام مازلو

Motivatio and Personality _Abraham Maslow

موسیقی:

Marika Takeushi-Childhood
shenoto-ads
shenoto-ads