• 3 هفته پیش

  • 6

  • 09:24

داستان «آخرین بازی آنلاین» نویسنده «فاطمه حیدری مراغه»

مهدی رضایی
0
0
0

داستان «آخرین بازی آنلاین» نویسنده «فاطمه حیدری مراغه»

مهدی رضایی
  • 09:24

  • 6

  • 3 هفته پیش

توضیحات

صدونودوچهارمین برنامه صوتی خانه داستان چوک

داستان «آخرین بازی آنلاین» نویسنده «فاطمه حیدری مراغه» راوی «الهه طهماسبی»

کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان‌‌بان

سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir

جایزۀ ادبی چوک www.khanehdastan.ir/chouk-literary-award

سایت انتشارات چوک www.khanehdastan.ir/chouk-publications

سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir

کانال خانه_داستان_چوک t.me/chookasosiation

خانه_ویراستاران_چوک t.me/virastaranchookبا صدای
الهه طهماسبی
مریم بستان بان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز