• 8 سال پیش

  • 141

  • 32:17

احمدرضا احمدی ( کافه شبانه برای احمدرضا جان احمدی)

Peyman Hemmati
5
5
1

احمدرضا احمدی ( کافه شبانه برای احمدرضا جان احمدی)

Peyman Hemmati
  • 32:17

  • 141

  • 8 سال پیش

توضیحات
احمد رضا احمدی را باز مانده نسل شاعران شعر نو نیمایی می دانیم با این تفاوت که خود نیز بانی حرکت نوینی درشعرمعاصر است که ما امروزه به آن موج نو می گوییم .بسیاری معتقدند که شعر موج نو وزن وقافیه ندارد ولی به نظر او موج نو نوعی نگاه کردن به جهان است که با نگاه شاعران نسلهای قبل فرق دارد .همانطور یکه نیما یوشیج نه تنها وزن وقافیه را بهم ریخت بلکه نوع نگاه کردن را آموخت وتفاوت موج نو هم درهمین نگاه است .دغدغه های شاعر موج نو دیگر مسایل اجتماعی نیست بلکه بیشترسعی دارد از مسایل شخصی خودش بگوید.وهمین مولفه با توجه به بافت وانسجام اشعارباعث شده که شاعران زیادی از این سبک وسیاق پیروی کنند وتاثیر زیادی روی دو سه نسل بگذارد. www.Facebook.com/Cafeshabaneh

shenoto-ads
shenoto-ads