• 7 ماه پیش

  • 28

  • 22:17

فصل دوم و سوم کتاب گندزدایی از مغز

تنها
1
1
2

فصل دوم و سوم کتاب گندزدایی از مغز

تنها
  • 22:17

  • 28

  • 7 ماه پیش

توضیحات

آسیب چیست؟آسیب روانی مغز را از نو نظام می دهد. چگونه از مغز گندزدایی کنیم؟

What is the damage? Psychological damage restores the brain. How to disinfect the brain?


shenoto-ads
shenoto-ads