• 9 ماه پیش

  • 330

  • 31:53

هزارویکشب 1، شاه زمان

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

هزارویکشب 1، شاه زمان

افسان کست | AfsanCast
  • 31:53

  • 330

  • 9 ماه پیش

توضیحات

در بخش اول ، داستان بنیادین هزارویکشب را خواهید شنید.

پیش از ورود شهرزاد به جهان شگفت انگیز هزار و یکشب ،با قصه زندگی دو برادر ( شهریار و شاه زمان ) آشنا می شویم.

دو برادر بودند از آل ساسان ، شهریار برادر بزرگتر پادشاه جهان بود و برادر کوچک تر شاه زمان حاکم دیار سمرقند

تا این که پس از سال ها، شهریار آرزوی دیدار برادر کوچک تر کرد و او را به حضور فراخواند..

شاه زمان هنگامی که به شوق دیدار پا در راه سفر گذاشت از خیانت همسرش آگاه شده و او را در دم کشت.

اما این که در ادامه بر او و شهریار چه می گذرد ؛ چیزی است که در این بخش می شنوید.


shenoto-ads
shenoto-ads