• 11 ماه پیش

  • 55

  • 21:20

13. اپيزود سيزدهم: ادراك محيط (بخش آخر)

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
1
توضیحات

طی فرآیند ادراک عواملی باعث می‌شوند آنچه که ما ادراک می‌کنیم مطابق واقعیت نباشد، وقتی که ادراک از اشیاء و امور منطبق با واقعیت نباشد خطای ادراکی اتفاق می‌افتد. همان طور که گفته شد تجربه زندگی در مکان‌های مختلف و تنوع فرهنگی ناشی از آن در خطاهای ادراکی و نوع آن حائز اهمیت هستند، از این جهت همه انسان‌ها در مورد یک پیام واحد ممکن است دچار خطا نشوند.


shenoto-ads
shenoto-ads