• 11 ماه پیش

  • 157

  • 30:29

سلامی چو بوی خوش آشنایی

راب
2
2
10

سلامی چو بوی خوش آشنایی

راب
  • 30:29

  • 157

  • 11 ماه پیش

توضیحات

◙ چرایی پادکست راب(حلزون):

• چرا پادکست راب تولید شد؟

• چرا این پادکست را من تولید کردم؟

• مخاطبین برگزیده پادکست راب چه کسانی هستند؟

• چرا شنیدن پادکست راب به مخاطبان پیشنهاد می گردد؟

• چشم انداز و ماموریت پادکست راب چیست؟

• برنامه ونقشه ی راه پادکست راب چگونه است؟

• و...


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads