• 1 سال پیش

  • 66

  • 23:51

پیش گفتار و فصل اول کتاب گندزدایی از مغز

تنها
1
1
2

پیش گفتار و فصل اول کتاب گندزدایی از مغز

تنها
  • 23:51

  • 66

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت از پادکست، به صورت مختصر به معرفی کتاب و ایده اصلی آن پرداخته ام. اشاره می شود که مغز انسان‌ها چگونه در مواجهه با تنش‌ها و فشارهای روزمره عمل می‌کند و چگونه این مسائل باعث شده است تا بیشتر به احساسات منفی در زندگی‌مان بپردازیم. 



shenoto-ads
shenoto-ads