• 1 سال پیش

  • 4

  • 01:09:02

تحلیل فیلم هاراکیری، مبتنی بر تیوری انتخاب و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

اندیشکده مهفر
0
توضیحات

تحلیل روانشناختی فیلم هاراکیری، مبتنی بر تیوری انتخاب و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد


shenoto-ads
shenoto-ads