• 1 سال پیش

  • 574

  • 39:30

سوم - سمبول های تکامل فردی

یونگ خوانی
2
2
0

سوم - سمبول های تکامل فردی

یونگ خوانی
  • 39:30

  • 574

  • 1 سال پیش

توضیحات

عقده ی اودیپ ، داستان ادیپوس، نگاه یونگ و فروید به اسطوره ی اودیپ ، خودشیفتگی و وصل به مادر ، تخیل فعال ، ناخودآگاه جمعی


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads