• 8 سال پیش

  • 765

  • 07:21

25 الی 28 مرداد 1332 - خلاصه از کودتای 28 مرداد

تاریخ ایرانی
3
3
0

25 الی 28 مرداد 1332 - خلاصه از کودتای 28 مرداد

تاریخ ایرانی
  • 07:21

  • 765

  • 8 سال پیش

توضیحات
این پادکست با دیدگاهی جدید و با توجه به جدیدترین اسناد منتشر شده در بریتانیا و آمریکا بطور خلاصه سه روز آخر منتهی به کودتا 28 مرداد را بررسی می کند .

shenoto-ads
shenoto-ads