• 1 سال پیش

  • 3.2K

  • 05:13

صبحانه با کتاب _ 700 نکته کاروکسب

رادیو صدای بازاریابی
2
توضیحات

ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید.

پیتــر فیســک بــرای موفقیــت در بــازار، توصیه هــای کاربــردی مفیــدی مطــرح می کنــد و اســتعاره های زیبایــی را بــکار می بــرد. امــا نکتــه ی کلیـدی مباحـث ایشـان، جامعیت نگـری در سـایه ی تعامـل اسـت کـه در چهــار حــوزه بیــان می شــود 

الف( جامعیت نگری بین اهداف کوتاه مدت با اهداف بلندمدت

 ب( جامعیت نگری بین ایده های ساختارشکن با اقدامات عملی 

ج( جامعیت نگــری بیــن نــگاه از درون بــه بیــرون بــا نــگاه از بیــرون به درون

 د( جامعیت نگری بین نیم کره ی چپ مغز با نیم کره ی راست مغز تعامــل، مهمتریــن عامــل زیرســاختی موفقیــت اســت کــه بــا نگــرش دوسـویه بیـن درون و بیـرون سـازمان، هدفهـای بلندمـدت و کوتاه مـدت، نیمکــره ی راســت و چــپ مغــز، و همچنیــن ایده هــای افراطــی، خــارج از هنجــار و روال، بــدور از منطــق معمــول و مرســوم، و البتــه


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads