• 3 سال پیش

  • 7

  • 08:54

خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) - خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه هفتم

شبکه بزرگ آرمانشهر مهدوی
0
توضیحات
مباحث دوره : 1. تشکیکی بودن تجرد (شدت و ضعف) 2. حضور مطلق حضرت حق 3. هرچه مجردتر حاضرتر

با صدای
استاد مریم بهرامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads