• 3 سال پیش

  • 10

  • 04:13

خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) - خویشتن پنهان(فصل هفتم : حضور کامل من در تن) _ جلسه ششم

شبکه بزرگ آرمانشهر مهدوی
0
توضیحات
مباحث دوره : 1. تشکیکی بودن تجرد (شدت و ضعف) 2. حضور مطلق حضرت حق 3. هرچه مجردتر حاضرتر

با صدای
استاد مریم بهرامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads