• 7 سال پیش

  • 15

  • 03:52
 استخدام در یک شرکت بزرگ

استخدام در یک شرکت بزرگ

شنوتو
26
 استخدام در یک شرکت بزرگ
  • 03:52

  • 15

  • 7 سال پیش

استخدام در یک شرکت بزرگ

شنوتو
26

توضیحات
یک شرکت بزرگ برای استخدام نیرو کار مورد نظرش، آزمونی برگزار کرد و در آن آزمون یک سوال چند وجهی مطرح نمود. به ادامه داستان گوش داده و نظرات خود را برای ما بنویسید .

با صدای
سهیلا علی حقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads