• 4 سال پیش

  • 19

  • 23:02

کلبه کرامت اندیشکده هجر - کلبه کرامت - جلسه 4

اندیشکده هجر
4
4
0

کلبه کرامت اندیشکده هجر - کلبه کرامت - جلسه 4

اندیشکده هجر
  • 23:02

  • 19

  • 4 سال پیش

توضیحات
جلسات هم‌خوانی دوره مطالعاتی #کلبه_کرامت در تبریز

shenoto-ads
shenoto-ads