• 4 سال پیش

  • 15

  • 14:31

کلبه کرامت اندیشکده هجر - کلبه کرامت - جلسه 2

اندیشکده هجر
1
1
0

کلبه کرامت اندیشکده هجر - کلبه کرامت - جلسه 2

اندیشکده هجر
  • 14:31

  • 15

  • 4 سال پیش

توضیحات
جلسات هم‌خوانی دوره مطالعاتی #کلبه_کرامت در تبریز

shenoto-ads
shenoto-ads