• 4 سال پیش

  • 310

  • 01:14:59

جعبه‌ابزاری برای فلسفیدن - Thinking Toolbox 01

صادق کاذب
4
4
0

جعبه‌ابزاری برای فلسفیدن - Thinking Toolbox 01

صادق کاذب
  • 01:14:59

  • 310

  • 4 سال پیش

توضیحات
فایل صوتی جلسه‌های دورۀ «جبعه‌ابزاری برای فلسفیدن»

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads