• 5 سال پیش

  • 47

  • 03:07

maana sujok therapy - maana sujok therapy

معنا | maana
0
0
0

maana sujok therapy - maana sujok therapy

معنا | maana
  • 03:07

  • 47

  • 5 سال پیش

توضیحات
سوجوک تراپی از شاخه های طب کل نگر است .

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads