• 10 ماه پیش

  • 26

  • 01:10:07

تأثیر چارچوب بندی انتخاب ها بر تصمیم گیری اقتصادی

انتشارات آوند دانش
3
3
0

تأثیر چارچوب بندی انتخاب ها بر تصمیم گیری اقتصادی

انتشارات آوند دانش
  • 01:10:07

  • 26

  • 10 ماه پیش

shenoto-ads
shenoto-ads