• 7 سال پیش

  • 2.3K

  • 54:15
زبان و روانشناسی مذاکره

زبان و روانشناسی مذاکره

انتشارات سارگل
33
زبان و روانشناسی مذاکره
33
0

زبان و روانشناسی مذاکره

انتشارات سارگل
  • 54:15

  • 2.3K

  • 7 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads