• 2 سال پیش

  • 426

  • 02:15

داستان معامله گر و مورچه

داستان های مالی
5
5
0

داستان معامله گر و مورچه

داستان های مالی
  • 02:15

  • 426

  • 2 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads