توضیحات

در پلاک ﻧﮕﺎه اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﺳﮑﻮﻧﺖ داریم ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪ اي، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ، اﻗﻠﯿﻢ،ﻓﺮﻫﻨگ ساکنینشه وﺑﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ هم ﺗﺎﺛﯿﺮ میذاره؛ اما بعضی روﯾﺪاد ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺎ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﮐﻢ رﻧﮓ شدن و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ازﺑﯿﻦ رﻓﺘن و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮهای زیستی ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎيﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي عصر جدید شده ... . در پلاک شش به تعریف برخی از این کهن الگوها پرداختیم.... . . منابع استفاده شده در این پلاک: مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در زیست جهان خانه ایرانی ، 1396، فصلنامه باغ نظر. سلسله مراتب فضایی معماري سنتی ایران وبررسی جایگاه آن درمسکن هاي امروزی، وحید شاهینی و دیگران، 1393، همایش ملی معماری مسکن . محرمیت در معماري سنتی ایران، کاظم سیفیان ، 1386، هویت شهر. معنا در مسکن، بازخوانی روایت مسکن دیروز برای زندگی امروز، 1396، فصلنامه اندیشه معماری. بررسی نقش خلوت در معماری خانه های سنتی، 1397، فصلنامه معماری شناسی. حس وحدت ، نادر اردلان آفرینش نظریه معماری ، جان لنگ زیبایی شناسی در معماری ،یورگ گروتر،1386 مفهوم سکونت ، کریستیان نوربرگ شولتز موسیقی تیتراژ پلاک والس تاجیک اثر مسعود شعاری و موسیقی متن استفاده شده در این پلاک قطعه فریب اثر حامد نیک پی است.

گویندگان:

الهه زند، آیسان راستی، الهه آشوری

تاریخ انتشار:

2 هفته پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

پلاک شش


8
0
00:20:43
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.