معرفی پادکست آینده پزشکی
shenoto.com

معرفی پادکست آینده پزشکی

1

121

10 ماه پیش

توضیحات

در آینده نزدیک دورانی را شاهد خواهیم بود که انسانها بیش از حد ماشین خواهند شد و ماشینها نیز بیش از حد انسان و این همان پارادایمی است که دوران سیمبیوتیک می نامند و در همین زمان است که مرز جدایی میان انسان و ماشین را به سختی میتوان یافت البته با همین پیوستگی انسانها و ماشینها است که آنها خواهند توانست توان یکدیگر را افزایش دهند. در چنین پارادایمی است که انسانها افزایش طول زندگی و توان مغزی و فیزیکی خود را به گونهای تجربه خواهند کرد که پیش از این در طول تاریخ تکامل خود با آن رو به رو نبوده اند. در چنین فضایی که پرتوهای آن در 2030 خواهد درخشید و در 2050 نیز جهان ما را دگرگون خواهد کرد، با شکلی از پزشکی و طبابت رو به رو خواهیم شد که مفاهیم و رهیافتهای کنونی در دانش و عملکرد طبّ، دیگر پاسخگوی آن نخواهد بود. این همه پیشرفت و تغییر بنیادین در چهارچوب بیولوژی و محیط پیرامونی، برخاسته از ابرروندهایی است که فناوریهای کنونی را به سوی همگرایی سوق میدهند. به زبان دیگر، در پناه رهیافتهای میان رشته ایی ، رشد و تکامل فناوریهای نوینی را شاهد خواهیم بود که بیش از آن که خود باشند، فناوری دیگری هستند که فناوریهای دیگر را در خود هضم و همگرا نموده اند. برای نیل به چنین دستآوردهایی، آینده پژوهی در توسعة علمی، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است .. بر پایةشناخت ابرروندهای حاکم بر فضای پزشکی آینده است که ما میتوانیم سیمای سلامت و دانش پزشکی را در فراتر از یک دهه ترسیم کنیم و به توصیف پزشکی آینده که بیش از حدّ بر پایة سیستمی خواهد بود بپردازیم.. بر پایة دیده بانی فناوریها است که میتوانیم رشد و نموی دانش پایه وکاربردی را در علوم پزشکی پیش بینی و به زبان دیگر به نگاشت آینده بپردازیم .

گویندگان:

مصطفی حاجی ملا حسینی

تاریخ انتشار:

10 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

Episode 0


121
1
00:19:00
shenoto album comment

نظرات

کاربر شنونده

10 ماه پیش

کاربر شنونده

10 ماه پیش

ممنون از حمایت شما

سارا عسگری

10 ماه پیش

سارا عسگری

10 ماه پیش

عالی


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.