آلبوم‌های مرتبط به # بیا و کشتی ما در شط شراب انداز