آلبوم‌های مرتبط به # در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد