آلبوم‌های مرتبط به # دست از طلب ندارم تا کام من برآید