آلبوم‌های مرتبط به # دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند