آلبوم‌های مرتبط به # داستان مرده های قدیم، مرده های جدید