آلبوم‌های مرتبط به # کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم