آلبوم‌های مرتبط به # کرونا:مرغ:گرانی:فوتبال:ناخونک