آلبوم‌های مرتبط به # مولودی قشمی الله ولی الله ولی، ذکر محمد و علی