آلبوم‌های مرتبط به # رستم شاه­‌گشتاسبی، رئیس اداره کل زیرساخت بانک ملت