آلبوم‌های مرتبط به # ابونتو، تشهیر، دوره گرداندن، مجرمان، سایه. یونگ. نقاب