آلبوم‌های مرتبط به # استخدام دو هزار نفر از فرزندان بازنشستگان در افق کوروش